Optiuni
Inregistrare Autentificare

Sunteti aici: Acasa » Profil SRT » Statutul SRT
Joi, 07 Dec 2023

STATUTUL SRT

Email Imprimare PDF

Capitolul 1. Preambul

Tehnicile de termografie sunt tot mai larg utilizate în medicină în scop diagnostic. Într-un mare număr de ţări, nu numai din Europa, au fost create societăţi ştiinţifice al căror scop este promovarea cercetării şi colaborării interdisciplinare în acest domeniu. O caracteristică fundamentală a termografiei o reprezintă multidisciplinaritatea. Metoda este aplicată în scop diagnostic în medicina umană şi veterinară. În medicina umană, metodele termografice sunt utilizate de multiple specialităţi, de medici cu nivele variate de pregătire. Reprezentarea intereselor naţionale în forul european nu poate fi realizată decât de către un organism ştiinţific naţional al domeniului termografiei. În vederea integrării activităţilor din acest domeniu la nivel naţional precum şi pentru a reprezenta interesele termografiei din România la nivel european – a fost creată o organizaţie profesională naţională. Organizaţia funcţionează în conformitate cu următorul statut.


Capitolul 2. Nume şi formă juridică de organizare

Art. 1. Numele organizaţiei este SRT – denumită în continuarea documentului de faţă “Societatea”.

Art. 2. Sediul societăţii este în Câmpina, Str.Serg.Maj.Erou Grigore Nicolae,nr.5

Art. 3. SRT este o societate medicală autonomă, nonprofit, nonguvernamentală şi apolitică cu scop ştiinţific, profesional şi educaţional.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile României.


Capitolul 3. Scopul şi obiectivele Societăţii

Art. 4. Scopul general al Societăţii este de a promova utilizarea termografiei în medicină pentru beneficiul general al populaţiei prin realizarea următoarelor obiective:
a) – promovarea schimbului informaţiilor ştiinţifice în domeniul termografiei
în medicină;
b) – organizarea de schimburi de experienţă în ţară şi străinătate, iniţierea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;
c) – promovarea cercetării şi dezvoltării în domeniul termografiei în medicină şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
d) – propunerea unor standarde şi activitate consultativă pentru elaborarea unor criterii privind utilizarea optimă a aparaturii şi tehnicilor de examinare, aplicaţii clinice ale metodelor termografice, prezentarea, formularea şi interpretarea rezultatelor;
e) – elaborarea unor standarde privind pregătirea profesională în termografie, atât la nivel de iniţiere în metodă cât şi în ceea ce priveşte educaţia medicală continuă;
f) – organizarea unor cursuri, simpozioane, conferinţe şi congrese în domeniu;
g) – editarea şi difuzarea unor materiale informative de specialitate (reviste, ghiduri, broşuri etc.);
h) – reprezentarea intereselor specifice ale membrilor săi în relaţiile cu alte societăţi medicale ştiinţifice profesionale precum şi în relaţiile cu instituţiile statului;
i) – afilierea la organizaţii similare din străinătate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în alte organizaţii internaţionale ale căror scop este convergent cu cel al Societăţii.


Capitolul 4. Drepturile Societăţii

Art. 5. În vederea şi numai pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate, Societatea va putea uza de următoarele drepturi:
a) – să achiziţioneze, închirieze sau angajeze orice bunuri respectiv personal care este considerat necesar pentru îndeplinirea obiectivelor;
b) – în acord cu prevederile legale, să colecteze fonduri pentru cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări sau stabilirea unor tarife rezonabile pentru serviciile de specialitate furnizate altor părţi;
c) – să desfăşoare activităţi de tip comercial cu condiţia ca acestea să fie subordonate integral realizării obiectivelor Societăţii;
d) – să angajeze personal (în condiţiile legii) în conformitate cu necesităţile de realizare a obiectivelor Societăţii, să utilizeze condiţii de angajare şi remunerare rezonabile şi să îndeplinească obligaţiile legale care decurg de angajare;
e) – să angajeze şi să execute orice fel de activităţi nonprofit şi/sau caritabile care pot fi întreprinse legal de către societate şi care sunt necesare îndeplinirii obiectivelor;
f) – să investească fondurile care nu reprezintă o necesitate imediată;
g) – să se asocieze cu orice societatea profesională sau nonprofit în scopul îndeplinirii obiectivelor;
h) – să desfăşoare orice activităţi legale compatibile cu îndeplinirea obiectivelor, în conformitate cu statutul şi forma juridică de organizare.


Capitolul 5. Relaţiile cu alte societăţi de profil şi cu instituţiile statului

Art. 6. Societatea doreşte să creeze şi să reprezinte un cadru în care persoanele interesate să poată să conveargă şi să conlucreze pentru reprezentarea intereselor lor la nivel naţional şi internaţional şi dezvoltarea unitară a aplicării metodei.
Art. 7. Relaţiile cu instituţiile statului. Societatea nu îşi propune să diminueze prerogativele unor structuri guvernamentale în domeniul specific al practicii sau învăţământului în termografie.
Prerogativele societăţii în relaţiile cu practica şi învăţământul de termografie vor fi stabilite prin acord cu structurile guvernamentale, după principiul descentralizării şi al competenţei profesionale, în limitele stabilite de legile şi reglementările în vigoare.


Capitolul 6. Membrii Societăţii

Art. 8. Membrii SRT reunesc persoanele fizice sau juridice interesate şi care doresc să acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Societăţii.

Partea I: Dobândirea calităţii de membru:

Art. 9. Membrii Societăţii se încadrează în una din următoarele categorii:
a) Membrii fondatori (anexa 1). Statutul de membru fondator este atestat de participarea la semnarea documentelor de înfiinţare a Societăţii.
b) Membrii obişnuiţi: personal medical care practică diagnosticul termografic în condiţii legale, domiciliază în România şi se achită de responsabilităţile financiare faţă de Societate. Calitatea de membru obişnuit se obţine printr-o cerere care să ateste calitatea medicală a solicitantului, cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea precum şi angajamentul de a se achita de responsabilităţile financiare faţă de Societate. Cererea este discutată şi aprobată de către Comitetul Director.
c) Membri asociaţi: personal nemedical implicat în diagnosticul termografic (biologi, ingineri, fizicieni etc.). Calitatea de membru asociat se obţine printr-o cerere care să clarifice raporturile solicitantului cu domeniul termografiei precum şi angajamentul de a se achita de responsabilităţile financiare faţă de Societate. cererea este discutată şi aprobată de către Comitetul Director.
d) Membri corespondenţi: personal medical sau nemedical care domiciliază în străinătate şi întreţin relaţii ştiinţifice şi/sau didactice cu Societatea. calitatea de membru corespondent se obţine prin votul favorabil al majorităţii simple a Comitetului director.
e) Membri de onoare: personalităţi marcante din România sau străinătate care au adus contribuţii majore la dezvoltarea termografiei. Calitatea de membru de onoare este acordată de către Comitetul Director cu o majoritate de 2/3.
f) membri promotori: persoane fizice sau juridice care sprijină financiar sau/şi faptic obiectivele Societăţii. Calitatea de membru promotor se obţine prin votul favorabil al majorităţii simple a Comitetului Director.
g) Sponsori fondatori sunt considerate persoanele juridice care au contribuit la susţinerea financiară a şedinţei de constituire a Societăţii (anexa 2).

Partea II. Pierderea calităţii de membru

Art. 10. Pierderea calităţii de membru al Societăţii se poate face prin renunţare sau excludere.

Art. 11. Renunţarea la calitatea de membru al Societăţii se face prin înştiinţare scrisă remisă Comitetului Director până la sfârşitul anului calendaristic.

Art. 12. Membrii care nu au achitat cotizaţia până la data de 1 iulie a anului calendaristic sunt suspendaţi şi pierd dreptul de vot până în momentul achitării cotizaţiei la zi.

Art. 13. Membrii care nu au achitat cotizaţia timp de doi ani şi au fost anunţaţi asupra acestui lucru sunt excluşi în mod automat din societate.

Art. 14. Excluderea unui membru din Societate din alte motive decât cele legate de neplata cotizaţiei se face prin votul unei majorităţi de 2/3 din Comitetul Director, din motive bine întemeiate şi numai după înştiinţarea scrisă a persoanei în cauză asupra motivelor şi oferirea unor posibilităţi rezonabile de disculpare.

Partea III. Drepturile membrilor

Art. 15. Membrii Societăţii au următoarele drepturi
a) – de a alege şi a fi ales la nivelul tuturor structurilor de conducere;
b) – de a beneficia de sprijinul Societăţii în apărarea intereselor proprii legate de practica termografiei, dacă instituţiile administrative încalcă aceste interese;
c) – de a fi informaţi asupra activităţii şi hotărârilor comitetului de conducere;
d) – de a beneficia de reduceri ale taxelor de participare la toate manifestările ştiinţifice organizate de societate şi la abonamentele la revistele ştiinţifice editate de către Societate.

Partea a IV-a. Obligaţiile membrilor

Art. 16. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii:
a) – să practice termografia în mod legal,
b) – prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii;
c) – să achite cotizaţia la termen.


Capitolul 7. Structura Societăţii

Art. 17. SRT este o organizaţi cu caracter naţional, care are posibilitatea de a înfiinţa filiale teritoriale.

Art. 18. Organele de conducere ale Societăţii sunt:
- Adunarea generală a membrilor;
- Comitetul director;

Art. 19. Adunarea generală a membrilor este forul conducător al Societăţii şi se întruneşte anual cu ocazia congreselor naţionale, a conferinţelor anuale sau în mod excepţional la solicitarea Comitetului Director. Convocarea excepţională se va face cu cel puţin 21 de zile înainte de întrunire prin mijloace de mass media sau/şi prin convocarea individuală prin poştă. Adunarea membrilor este considerată statutară dacă sunt prezenţi 50%+1 din totalul membrilor Societăţii. Convocarea excepţională se poate face la solicitarea Comitetului Director sau la solicitarea scrisă a cel puţin 1/5 din totalul membrilor Societăţii.

Art. 20 În cazul în care, în urma convocării excepţionale a unei adunări generale, nu a fost întrunit cvorumul de 50%+1 iar condiţiile care au determinat convocarea excepţională necesită adoptarea urgentă a unor hotărâri, se va proceda la o a doua convocare excepţională prin poştă şi mass media, pentru o dată aflată la interval de cel puţin 15 zile faţă de data primei convocări. Adunarea generală a membrilor întrunită în aceste condiţii -–în urma celei de a doua convocări excepţionale consecutive – este considerată statutară indiferent de numărul participanţilor.

Art. 21. Atribuţiile Adunării generale a membrilor sunt:
a) alegerea Comitetul Director format din: un preşedinte, un secretar, un trezorier, trei vicepreşedinţi directori de departamente şi 4 membri;
b) aprobarea modificărilor şi completările în statutul Societăţii;
c) aprobarea planul de activitate al Societăţii în domeniile profesional, de cercetare şi învăţământ;
d) analizarea şi aprobarea activităţii Comitetului Director,
e) hotărârea cuantumul sumelor de înscriere şi a cotizaţiilor anuale;
f) analizarea şi aprobă bilanţul contabil al Societăţii

Art. 22. Comitetul Director al Societăţii are rol executiv şi se întruneşte în funcţie de necesităţi. Convocarea poate fi solicitată de către preşedintele singur, de către cei 3 vicepreşedinţi împreună sau de către cel puţin 1/5 din membrii societăţii.

Art. 23. Comitetul Director este format din 11 membri: un preşedinte, un secretar, un trezorier, 3 vicepreşedinţi directori de departamente şi 4 membri.

Art. 24. Toţi membrii Comitetului Director, sunt aleşi, pe funcţii, prin vot direct şi secret, cu majoritate simplă, de către Adunarea Generală a Membrilor. În caz de egalitate de voturi, se aplică balotajul.

Art. 25. Preşedintele executiv al cărui mandat a expirat devine în mod automat preşedinte de onoare al Societăţii. El rămâne membru până la expirarea mandatului următorului preşedinte executiv.

Art. 26. Durata unui mandat este de 4 ani pentru preşedintele executiv, pentru vicepreşedinţii directori de departamente şi pentru membrii obişnuiţi şi de 4 ani pentru secretarul Societăţii, trezorier. O persoană nu poate ocupa concomitent două funcţii în Comitetul Director. O persoană poate ocupa aceeaşi funcţie în cadrul Comitetului Director timp de cel mult două mandate succesive.

Art. 27. Atribuţiile Comitetului Director. Comitetul Director reprezintă
Societatea, conformându-se statutului şi are următoarele atribuţii:
a) Coordonează activitatea Societăţii
b) Veghează la respectarea statutului Societăţii
c) Reprezintă Societatea în relaţiile cu alte organizaţii similare naţionale sau internaţionale precum şi în relaţiile cu instituţiile statului
d) Convoacă Adunarea generală a Membrilor
e) elaborează şi supune aprobării Adunării generale programul ştiinţific, educaţional şi măsurile de ordin profesional
f) Discută şi aprobă problemele legate de dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Societăţii, în conformitate cu articolele 9-14 din prezentul statut
g) Întocmeşte bugetul Societăţii şi bilanţul gestiunii în fiecare an
h) Stabileşte modul de cheltuire a fondurilor Societăţii, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale, nefiind supus aprobării nici unui alt organ din afara Societăţii
i) Nominalizează beneficiarii premiilor acordate de către Societate pentru merite sau realizări deosebite.

Art. 28 Organizarea departamentală. În Societate există departamente
aparţinând unor specialităţi medicale diferite. Departamentele, în momentul înfiinţării Societăţii:
- departamentul învăţământ, cercetare, educaţie medicală continuă
- departament profesional şi de aparatură medicală
- departament organizatoric, administrativ şi de relaţii publice

Fiecare departament este condus de către un director care este şi vicepreşedinte al Societăţii. În funcţie de dezvoltarea tehnicilor, se vor putea înfiinţa şi alte departamente. Apariţia unor noi departamente va duce la lărgirea numărului membrilor Comitetului Director cu un vicepreşedinte director de departament nou înfiinţat.

Art. 30. Atribuţiile membrilor din Comitetul Director:
1. Preşedintele .
- are rol mediator între membrii comitetului
- contribuie la reprezentarea naţională şi internaţională a Societăţii
- răspunde de coordonarea întregii activităţi a Societăţii din punct de vedere organizatoric, ştiinţific, profesional şi educaţional
- stabileşte relaţii de colaborare şi afiliere cu alte organizaţii din domeniu, pe plan naţional sau internaţional
- reprezintă Societatea în relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale
2. Vicepreşedinţii directori de departamente:
coordonează activitatea în departamentul pe care-l reprezintă
- asigură colaborarea dintre departamentul Societăţii şi organizaţii similare ale specialităţilor medicale înrudite sau unde există interese profesionale, ştiinţifice educaţionale convergente;
3. Secretarul:
- răspunde de arhivarea şi evidenţa membrilor
- coordonează comunicarea între membrii precum şi acţiunile Comitetului
- asigură sincronizarea departamentelor şi comisiilor
- alte activităţi de secretariat
4. Trezorierul.
- ţine evidenţa resurselor financiare şi a modului de cheltuire a acestora
- rezolvă cheltuielile curente, cu avizul preşedintelui executiv, a secretarului sau a unui vicepreşedinte
- propune bugetul anual şi planul de cheltuieli spre aprobare Comitetului Director
- reprezintă Societatea în relaţiile cu instituţiile financiare (bănci)
- supervizează şi răspunde de evidenţele contabile ale Societăţii, de întocmirea şi depunerea bilanţului contabil anual
5. Membrii Comitetului:
- participă la activităţile comisiilor
- contribuie la bunul mers al Societăţii


Capitolul 8. Patrimoniul Societăţii

Art. 31. Fiind o societate nelucrativă, nonprofit, principala sursă de finanţare a Societăţii o constituie cotizaţia membrilor. Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit anual de către Comitetul director şi va fi supus aprobării prin majoritate simplă a Adunării Generale a Membrilor.

Art. 32. În momentul afilierii la societăţi internaţionale, cotizaţia va fi majorată cu echivalentul taxei anuale de afiliere pentru fiecare membru, solicitat de către societăţile cu care s-a produs afilierea.
Art. 33. Alte surse de venit ale societăţii sunt.
- sponsorizări şi donaţii sub formă de ajutoare materiale, băneşti, bunuri mobile sau imobile din partea unor persoane fizice sau juridice , din ţară sau străinătate;
- contravaloarea unor contracte de cercetare ştiinţifică
- valorificarea unei părţi din bunurile materiale primite ca ajutoare şi donaţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, pentru a crea disponibilităţi băneşti care să poată asigura cheltuielile necesare desfăşurării activităţii
- granturi primite de la instituţii private sau de stat, româneşti sau străine.

Art. 34. Patrimoniul financiar şi material al Societăţii va putea fi folosit şi destinat pentru realizarea scopului şi obiectivelor prevăzute în prezentul statut prin dar nu numai:
- constituirea unor fonduri destinate investiţiilor legate de dotarea cu mijloace necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Societăţii, între care sunt cuprinse imobile, mijloace de transport, materiale şi mijloace de comunicaţie, birotică.
- acoperirea cheltuielilor generate de buna funcţionare a Societăţii
- premii, cheltuieli de deplasare în ţară şi străinătate cu aprobarea Comitetului Director, corespondenţa
- procurarea de literatură ştiinţifică
- dotarea şi susţinerea activităţii ştiinţifice şi educaţionale
- editarea literaturii de specialitate
- susţinerea financiară a invitaţilor din străinătate
- alte cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii Societăţii, care converg cu scopul acesteia.


Capitolul 9. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 35. Societatea se înfiinţează pentru o perioadă nedeterminată

Art. 36. Societatea are emblema şi ştampila proprie

Art. 37. Dispoziţiile statutului se completează în mod corespunzător cu
dispoziţiile legii 21/1924

Art. 38. Dizolvarea Societăţii se poate face la propunerea a cel puţin 1/3 din
membrii săi şi este validată prin votul favorabil a cel puţin 2/3 din totalul membrilor adunării generale întrunite statutar.
Patrimoniul Societăţii rămas la data dizolvării va avea destinaţia hotărâtă de Adunarea Generală a membrilor prin vot.

Art. 39. Dispoziţiile prezentului statut pot fi modificate sau completate la
propunerea Comitetului Director, de către Adunarea Generală a membrilor, prin majoritate simplă.

Art. 40. Pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legislative in vederea inregistrarii asociatiei Societatea Romana de Termografie in registrul asociatiilor si fundatiilor la Judecatoria Campina se imputernicesc urmatorii:
-Tiu Calin
-Mihai Constantin